حفظ حریم شخصی در باربری

باربری راستین بار با تجربه بیش از ده سال باربری در تهران متعهد میباشد که در حین باربری در تهران حریم شخصی مشتریان را حفظ و اسرار کاری را حفظ نماید.

با توجه به اینکه در حین باربری کارکنان وارد حریم زندگی و منزل مشتریان عزیز خواهند شد کارکنان راستین بار متعهد خواهند شد که حریم شخصی مشتریان گرامی را حفظ و ب آن احترام بگذارند.


باربری راستین بار ارائه دهنده خدمات باربری در تهران...